Shopping Cart 0 items - €0,00 0
UAC

Wedstrijdreglement

Inhoud

Artikel 1

Definities

 1. Squad: team van spelers dat deelneemt aan de Ultimate Airsoft Competition.
 2. Speler: persoon  die deelneemt aan de Ultimate Airsoft Competition.
 3. Ultimate Airsoft Competition  of UAC : een competitie bestaande uit een serie van 5
 4. UAC wedstrijd: een wedstrijd van maximaal 8 uur (voorkeur voor 6 uur) met minimaal één teamonderdeel en minimaal één individueel onderdeel
 5. Ultimate Airsoft Warrior: de winnaar van het individuele klassement (de individuele ranking) van de Ultimate Airsoft Competition.
 6. Ultimate Airsoft Squad: het winnende team van de Ultimate Airsoft Competition.
 7. UAC Marshall: een Marshall (in opleiding) of andere vrijwilliger die als official actief is tijdens de UAC.
 8. Squadcaptain: teamcaptain die zorgt dat het squad de juiste info ontvangt en de factuur betaalt.
 9. Competitiewedstrijd: elke wedstrijd die in het kader van de UAC wordt gehouden.
 10. Competitieleider:
Artikel 2

Algemeen

 1. Voor de coördinatie van de UAC benoemt de directeur van de NABV een competitieleider en zo nodig een of meer competitiecoördinatoren. Hun taken en bevoegdheden worden door de directeur van de NABV vastgesteld.
 2. De competitieleider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de UAC.
 3. De competitieleider is bevoegd om bij uitzonderlijke gevallen afwijkingen op het Competitiereglement UAC toe te staan.
 4. De competitieleider kan niet beslissen over zaken die in het Wedstrijdreglement aan de Hoofd Marshall of Marshall zijn toegewezen.
 5. Waar in het Competitiereglement UAC gesproken wordt van “competitieleider”, kan dat in de praktische uitwerking zowel de competitieleider als de competitiecoördinator zijn, afhankelijk van de vastgestelde onderlinge taken en bevoegdheden.
Artikel 3

Toepassing

 1. Dit reglement is van toepassing op de Ultimate Airsoft Competitie (UAC), de landelijke competitie van de NABV.
Artikel 4

Huishoudelijk- en veiligheidsreglement

 1. Bij de competitiewedstrijden zijn de bepalingen van het Wedstrijd- Huishoudelijk- en het Veiligheidsreglement van de NABV onverkort van toepassing.
Artikel 5

Klassering

 1. De eindstand van de competitie wordt bepaald door de som van de punten die de squads hebben behaald in de vijf wedstrijden. Alle punten worden opgeteld.
 2. De eindstand van de individuele ranking wordt bepaald door de som van de punten die de individuele spelers hebben behaald in de wedstrijden waaraan zij hebben deelgenomen.
Artikel 6

Aanmelden voor de UAC

 1. Squads van minimaal 5 en maximaal 15 spelers kunnen deelnemen aan de UAC.
  Squads die willen deelnemen aan de competitie, moeten zich vóór 4 april 2020 aanmelden door een compleet ingevuld aanmeldingsformulier op de website van de UAC. Bij de aanmelding dienen ook de gegevens van de Squadcaptain – naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer, email adres en NABV lidnummer- opgegeven te worden.
 2. Het voldoen van het verschuldigde inschrijfgeld voor de competitiewedstrijden loopt via de website van de UAC.
 3. Na inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld voor deelname niet mogelijk.
Artikel 7

Aantal deelnemers & identificatie

 1. Aan de UAC 2020 nemen maximaal 16 squads deel.
 2. Een squad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 spelers.
 3. Per competitiewedstrijd mogen 8 spelers meedoen, 5 basisspelers en 3 wisselspelers.
 4. Alle UAC-spelers ontvangen 2 patches van de NABV :
  • Patch 1 is het logo van de UAC en moet op de linker (boven)arm gedragen worden tijdens de wedstrijden.
  • Patch 2 is het spelersnummer binnen het squad. Deze patch wordt gedragen door de speler op de rechter(boven)arm tijdens de competitiewedstrijden.
 5. De squad captain dient altijd nummer 1 te dragen.
Artikel 8

Squad samenstelling

 1. De squads moeten minimaal 5 en maximaal 15 in te zetten spelers opgeven via het inschrijfformulier voor de UAC. Na het sluiten van de inschrijving kunnen nog spelers aan het squad worden toegevoegd, door deze per mail aan te melden bij de competitieleider (competitie@nabv.nl), tot het maximum van een squad is bereikt.
 2. Toevoegingen / veranderingen aan de squad samenstelling worden uiterlijk vrijdag 23:59 uur bij wedstrijden die in dezelfde week op zondag plaatsvinden.
 3. Alle opgegeven squad leden blijven, zolang de competitie duurt, lid van het squad.
Artikel 9

(Niet) Deelnemen

 1. Een squad dat in zijn geheel niet deelneemt aan een competitiewedstrijd krijgt voor die wedstrijd 0 (geen) punten.
 2. Een squad dat niet deelneemt aan een competitiewedstrijd dient zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd af te melden bij de competitieleiding.
 3. Het niet tijdig afmelden kan uitsluiting van verdere deelname tot gevolg hebben, dit ter beoordeling door de competitieleider.
Artikel 10

(On)gerechtigde speler

 1. Alleen leden van de NABV mogen als speler of squad captain mee doen aan de Ultimate Airsoft Competition.
 2. Per wedstrijddag moeten de Squadcaptains aan de Competitieleiding uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd start opgeven welke spelers mee zullen doen. In ieder geval 5 basisspelers en mogelijk en maximaal 3 wisselspelers die onbeperkt ingezet mag worden op die wedstrijddag.
 3. Deelnemen van een speler, die daartoe op grond van het Competitiereglement UAC niet gerechtigd is, heeft tot gevolg dat het betreffende squad de behaalde punten in de betreffende wedstrijd verliest. Voorts wordt dat squad van deelname aan de nog volgende competitiewedstrijden in het betreffende wedstrijdjaar uitgesloten, behalve als het betrokken squad aantoont dat het niet gerechtigd zijn van de speler het squad niet te verwijten valt.
 4. Een speler mag op dezelfde wedstrijddag niet in twee verschillende squads worden opgesteld.
Artikel 11

Aanvragen en toewijzen organisatie

 1. Iedere organisatie of vereniging die actief is in de airsoftsport kan een competitiewedstrijd aanvragen.
 2. Aanvragen voor de organisatie van een competitiewedstrijd moeten vóór een door de competitieleider te bepalen datum worden gestuurd naar de competitieleider. De competitieleider wijst uit de aanvragen de organisatoren van de competitiewedstrijden aan.
 3. Elke organisator van een wedstrijd dient bij de aanvraag van een competitiewedstrijd de opzet van de wedstrijd (gameplay) middels het voorgeschreven draaiboek, bij te voegen. Hierbij dient duidelijk te zijn hoe squads en individuele spelers punten kunnen halen tijdens de wedstrijd.
Artikel 12

Afgelasting

 1. Als een competitiewedstrijd door weers- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, moet de organisator zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de wedstrijdmorgen tussen 8.00 uur en 8.30 uur daarvan telefonisch melding doen aan de competitieleider en aan de Squadcaptains van de deelnemende squads. Opmerking: Als een wedstrijd wordt afgelast beslist de competitieleider of (en wanneer) er een vervangende wedstrijd wordt ingelast.
 2. Als de veiligheid van de deelnemende squads dit vereist, is de Hoofd Marshall bevoegd, de Squadcaptains van de deelnemende squads gehoord hebbende, één of meer programmaonderdelen van het programma te schrappen. Deze beslissing moet direct worden doorgegeven aan de competitieleider.
 3. Als een onderdeel tijdens een competitiewedstrijd om welke reden dan ook niet plaats kan vinden, vroegtijdig wordt gestaakt of geen geldige uitslag heeft, vervallen de punten voor dit onderdeel van de wedstrijd.
Artikel 13

Accommodatie en terreininrichting

 1. De wedstrijden moeten worden verwerkt op een door de NABV goedgekeurde accommodatie.
Artikel 14

Officials

 1. De organisator van een competitiewedstrijd moet zorgen voor voldoende UAC Marshalls op de wedstrijddag. Bij een eventueel tekort aan UAC Marshalls kan worden geput uit de poule van UAC Marshalls van de NABV.
Artikel 15

Overtreding door een speler/squad

 1. De volgende overtredingen worden, na een waarschuwing, bij een tweede constatering bestraft door een Diskwalificatie (DQ) op het betreffende onderdeel van de betreffende speler of squad:
  – het niet nemen van de hit;
  – onsportief gedrag (verbaal of fysiek);
  – het niet houden aan de veiligheidsregels;
  – het niet houden aan de wedstrijdregels;
  – het spreken na de hit (“zgn. dead man don’t speak”);
 2. Een speler/squad kan bij onsportief/agressief gedrag door de competitieleider uit de UAC verwijderd worden.
Artikel 16

Wedstrijdprogramma

 1. Het Wedstrijdprogramma van alle competitiewedstrijden moet uiterlijk zes weken vóór de wedstrijddatum door de organisator van een competitiewedstrijd ter goedkeuring worden opgestuurd naar de competitieleider.
 2. Uiterlijk tien dagen na ontvangst wordt het Wedstrijdprogramma, al of niet voorzien van commentaar, teruggezonden naar de organisator.
 3. De organisator van een competitiewedstrijd moet uiterlijk drie weken vóór de wedstrijddatum het goedgekeurde Wedstrijdprogramma, vergezeld van relevante gegevens sturen naar de deelnemende squads en de wedstrijdofficials (UAC Marshalls).
Artikel 17

Puntentelling squads

 1. Puntentoekenning moet bij alle competitiewedstrijden waar een puntentelling naar prestatie plaatsvindt, geschieden op basis van de uitslag van de dag. De organisator van de wedstrijd bepaalt de uitslag van de dag De volgende squad punten worden toegekend:
  • nummer 1 in de dag uitslag: 12 punten;
  • nummer 2 in de dag uitslag: 10 punten;
  • nummer 3 in de dag uitslag: 8 punten;
  • nummer 4 in de dag uitslag: 7 punten;
  • nummer 5 in de dag uitslag: 6 punten;
  • nummer 6 in de dag uitslag: 5 punten;
  • nummer 7 in de dag uitslag: 4 punten;
  • nummer 8 in de dag uitslag: 3 punten;
  • nummer 9 in de dag uitslag: 2 punten;
  • nummer 10 in de dag uitslag: 1 punt;
  • nummer 11 /m 16 in de dag uitslag: 0 punten.
 2. Een gelijke stand in de wedstrijddag uitslag is niet mogelijk. De organisatoren die de wedstrijd organiseren zorgen ervoor dat gelijke stand uitgesloten is.
Artikel 18

Puntentelling individuele spelers

 1. Puntentoekenning moet bij alle competitiewedstrijden waar een puntentelling naar prestatie plaatsvindt, geschieden op basis van de uitslag van de dag.
  De volgende individuele punten worden toegekend:

  • nummer 1 in de dag uitslag: 35 punten;
  • nummer 2 in de dag uitslag: 30 punten;
  • nummer 3 in de dag uitslag: 25 punten;
  • nummer 4 in de dag uitslag: 20 punten;
  • nummer 5 in de dag uitslag: 19 punten;
  • nummer 6 in de dag uitslag: 18 punten;
  • nummer 7 in de dag uitslag: 17 punten;
  • nummer 8 in de dag uitslag: 16 punten;
  • nummer 9 in de dag uitslag: 15 punten;
  • nummer 10 in de dag uitslag: 14 punten;
  • nummer 12 in de dag uitslag: 12 punten;
  • nummer 13 in de dag uitslag: 11 punten;
  • nummer 14 in de dag uitslag: 10 punten;
  • nummer 15 in de dag uitslag: 9 punten;
  • nummer 16 in de dag uitslag: 8 punten;
  • nummer 17 in de dag uitslag: 7 punten;
  • nummer 18 in de dag uitslag: 6 punten;
  • nummer 19 in de dag uitslag: 5 punten;
  • nummer 20 in de dag uitslag: 4 punten;
  • nummer 21 en verder: 2 punten.
 2. Een gelijke stand in de wedstrijddag uitslag is niet mogelijk. De organisatoren die de wedstrijd organiseren zorgen ervoor dat gelijke stand uitgesloten is.
Artikel 19

MVP-patch en MVS-patches

 1. De nummer 1 speler van de wedstrijddag ontvangt de patch voor MVP (Most Valuable Player). Deze patch mag hij/zij tijdens de volgende wedstrijddag dragen (op de plaats van de patch van de UAC). Aan het einde van de dag levert hij/zij de patch weer in en ontvangt de dag winnaar van die wedstrijd de patch. Bij de laatste wedstrijd moet de MVP-patch weer worden ingeleverd.
 2. Het nummer 1 squad van de wedstrijddag ontvangt 8 patches voor MVS (Most Valuable Squad). Deze patches mag het squad de volgende wedstrijddag dragen (op de plaats van de patch van de UAC). Aan het einde van de dag leveren zij de 8 patches weer in en ontvangt de dag winnaars (squad) van die wedstrijd de 8 patches. Bij de laatste wedstrijd moet de MVS-patch weer worden ingeleverd.
Artikel 20

Prijzen

 1. De winnaar van de titel: Ultimate Airsoft Squad wordt bepaald door de wedstrijdleiding en wordt z.s.m. na de laatste wedstrijddag gepubliceerd op de website van de UAC. Zij ontvangen de prijs op een nog nader te bepalen datum. Indien in de top drie van de eindranking twee of drie squads gelijk eindigen dan wordt de definitieve stand bepaald door de hoogst geëindigde speler in de individuele ranking. Zijn deze ook gelijk geëindigd dan is de tweede speler bepalend, de derde speler bepalend enz.
 2. De winnaar van de titel: Ultimate Airsoft Warrior wordt bepaald door de wedstrijdleiding en wordt z.s.m. na de laatste wedstrijddag gepubliceerd op de website van de UAC. Hij/zij ontvangt de prijs op een nog nader te bepalen datum. Indien in de top drie van de eindranking twee of drie speler gelijk eindigen dan wordt de definitieve stand bepaald door het volgende: van de gelijk geëindigde spelers worden alle posities van de dag uitslagen opgeteld. De spelers met het laagste getal (dus de hoogste posities) wint.
Artikel 21

Slotbepaling

 1. In gevallen, waarin het Competitiereglement UAC niet of niet voldoende voorziet, beslist de competitieleider. Indien nodig wint de competitieleider informatie in bij de Geschillencommissie van de NABV. De wedstrijdleider is gehouden beslissingen ten spoedigste te publiceren.
Artikel 22

Inwerkingtreding

 1. Het competitiereglement UAC treedt per 28 maart 2020 in werking.